Loading...

Zapraszamy do zapoznania się

z naszym pomysłem...  Pretekstem do opracowania naszej innowacji
stała się inicjatywa Miasta
zmierzająca  do uczczenia
25. rocznicy
powstania samorządności w Rydułtowach.

Skłoniły nas do tego również:

- dynamiczne zmiany zachodzące w naszym regionie oraz wzmożona migracja młodych ludzi do innych miast oraz krajów;

- postępująca globalizacja powodująca osłabienie więzi z regionem i pewien rodzaj alienacji przekładający się niejednokrotnie na zagubienie  młodego człowieka w nowej rzeczywistości i zachwianie poczucia własnej tożsamości;

- rozwój kultury masowej promującej proste schematy postępowania, wątpliwe autorytety i modele życia;

- zauważalna bierność młodych ludzi wobec inicjatyw obywatelskich, która często wynika z braku wiary we własne możliwości, skuteczność podejmowanych działań oraz w możliwość wpływania na korzystne zmiany we własnym środowisku;

- brak pouczucia dumy z przynależności do swojego regionu- co często jest wynikiem słabego zakorzenienia w „Małej Ojczyźnie” oraz nieznajomości historii oraz współczesności własnego miasta.

W  związku z tym zaistniała konieczność podjęcia planowych działań zmierzających do poznania własnego regionu, a przy tym wyzwalających kreatywność młodych ludzi – będą one skutkować ich zakorzenieniem   w naturalnym środowisku przy jednoczesnym kształtowaniu postawy szacunku dla kultur innych ludzi. Pragniemy ukazać uczniom odrębność własnego środowiska przy jednoczesnym wykazaniu wartości tkwiących w lokalnej tradycji, historii, obyczajach, inicjatywach, ludziach. Chcemy przyczynić się do kształtowania tożsamości młodych ludzi, aby w przyszłości stali się aktywnymi uczestnikami procesów kulturowych. Chcemy, aby dostrzegli potencjał tkwiący w najbliższym środowisku i zrozumieli, że przez własną kreatywność i aktywność mogą wpływać na to, co dzieje się w mieście, a ono samo może być miejscem, w którym chce się mieszkać, pracować działać lub do którego chce się wracać. Chcemy również przyczynić się do kształtowania człowieka, dla którego ważne są takie wartości jak: ojczyzna, życie, piękno, tolerancja, sprawiedliwość, odpowiedzialność, szacunek dla starszych itp.  i który jest otwarty na odmienność innych.

            Wszelkie inicjatywy będące treścią niniejszej innowacji będą realizowane w ramach powołanego do życia Koła Miłośników Rydułtów, które będzie działało na terenie naszego gimnazjum. Uczniowie będą poznawać swój region i działać na jego rzecz, podejmując się aktywnych działań wymagających kreatywności i zaangażowania. Proponujemy metody i formy, które zostały przez nas sprawdzone w dotychczasowej pracy i wzbudziły entuzjazm młodzieży. Wykorzystamy ich umiejętności technologiczne i komunikacyjne, będziemy otwarci na ewentualne modyfikacje.

            Zakładamy, że efekty pracy zostaną zaprezentowane społeczności uczniowskiej podczas lekcji języka polskiego, historii, WOS-u oraz godzin wychowawczych, jak również podczas imprez szkolnych i klasowych. W realizacji niektórych inicjatyw zakładamy udział uczniów, którzy nie będą oficjalnymi członkami Koła.

            Innowacja zakłada korelację międzyprzedmiotową: język polski, historia, WOS, przez co poszerza tematykę objętą programem nauczania tychże przedmiotów.


123 Sample Rd, Samplington, SA 12345
(555) 0123